बंद करे

लोकसभा / विधानसभा, निरंतर पुनरीक्षण – 2022 , मतदाता पूरक सूची -3

लोकसभा / विधानसभा, निरंतर पुनरीक्षण – 2022 , मतदाता पूरक सूची -3

विधानसभा की संख्या  व नाम   बूथ संख्या कहाँ से कहाँ तक   Download pdf File
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या 01 से    बूथ संख्या : 75 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 76 से    बूथ संख्या : 150 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 151 से    बूथ संख्या : 200 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 201 से    बूथ संख्या : 250 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 251 से    बूथ संख्या : 300 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 301 से    बूथ संख्या : 350 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 351 से    बूथ संख्या : 400 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
192 – कायमगंज विधानसभा बूथ संख्या : 401 से    बूथ संख्या : 469 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 01 से    बूथ संख्या : 25 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 26 से    बूथ संख्या : 50 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 51 से    बूथ संख्या : 75 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 76 से    बूथ संख्या : 100 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 101 से  बूथ संख्या : 125 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 126 से  बूथ संख्या : 150 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 151 से    बूथ संख्या : 175 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 176 से    बूथ संख्या : 200 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 201 से  बूथ संख्या : 225 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 226 से  बूथ संख्या : 250 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 251 से    बूथ संख्या : 275 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 276 से    बूथ संख्या : 300 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 301 से    बूथ संख्या : 325 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 326 से    बूथ संख्या : 350 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
193 – अमृतपुर विधानसभा बूथ संख्या : 351 से    बूथ संख्या : 368 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 01  से  बूथ संख्या : 50 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 51  से  बूथ संख्या : 100 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 101 से  बूथ संख्या : 140 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 141 से  बूथ संख्या : 180 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 181 से  बूथ संख्या :  220 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 221 से  बूथ संख्या :  260 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या : 261 से    बूथ संख्या :  300 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या :  301 से  बूथ संख्या : 340 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या :  341  से    बूथ संख्या :  380 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
194 – फर्रुखाबाद विधानसभा बूथ संख्या :  381  से  बूथ संख्या :  417 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
195 – भोजपुर विधानसभा बूथ संख्या :  01  से    बूथ संख्या : 70 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
195 – भोजपुर विधानसभा बूथ संख्या :  71  से    बूथ संख्या : 140 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
195 – भोजपुर विधानसभा बूथ संख्या :  141  से    बूथ संख्या :  200 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
195 – भोजपुर विधानसभा बूथ संख्या :  201  से  बूथ संख्या :  260 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
195 – भोजपुर विधानसभा बूथ संख्या :  261  से  बूथ संख्या :  320 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें
195 – भोजपुर विधानसभा बूथ संख्या :  321  से  बूथ संख्या :  372 डाउनलोड करने हेतु क्लिक करें